قسمت دی کته خر، هغه ځي چيرته سبب شي چې تاسې د هغه (Week of 29 May 2016)

قسمت دی کته خر، هغه ځي چيرته سبب شي چې تاسې د هغه

 

A Pashtun proverb which translates to “Destiny is a saddled ass, he goes wherever you lead him” in english.

Advertisements