که څه هم یو قبر یو زندان وي، دا د جسد د اجباري (Week of 5 June 2016)

که څه هم یو قبر یو زندان وي، دا د جسد د اجباري

 

A Pashtun proverb translating to “Though a grave be a jail, it is unavoidable for the corpse” in english.

Advertisements